Suomen UNESCO-koulut


Suomen UNESCO ASPNet-koulut Opetushallituksen sivuilla: 

https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/unesco-koulut-unesco-aspnet
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/unesco-aspnet-koulut-suomessa

UNESCO ASPNet -kouluverkosto 

Unesco-kouluverkostoon kuuluvat koulutusalan instituutiot toimivat kestävän tulevaisuuden rakentajina ja maailmankansalaisuuteen kasvattajina. Ne tarjoavat ja kehittävät laadukasta koulutusta, jonka tavoitteena on edistää rauhaa, oikeutta, vapautta ja inhimillistä kehitystä maailmassa.

Toimimalla verkostossa koulut toteuttavat ja soveltavat käytäntöön YK:n ja Unescon ohjelmia ja linjauksia:
  • koulut edistävät toiminnallaan YK:n Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamaista
  • koulut osallistuvat Unescon koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja viestintää koskevien strategioiden ja ohjelmien toteutukseen
  • koulut toteuttavat ASPNet kouluverkoston strategiaa 2014 - 2021

Koulut toimivat uusien ajatusten ja innovatiivisten lähestymistapojen testauspaikkoina opetuksensa, toimintakulttuurinsa ja toteuttamiensa hankkeiden kautta. Ne myös soveltavat opetuksessa Unescon aineistoja ja jakavat keskenään hyviä käytäntöjä. Unesco ASPNet-kouluverkoston avulla kouluissa voidaan reagoida globaaleihin kysymyksiin ja nostaa keskusteluun ajankohtaisia aiheita, jotta lapsilla ja nuorilla olisi paremmat lähtökohdat ymmärtää yhä monimutkaistuvaa keskinäisriippuvuuksien maailmaa.

Verkoston strategia 2014–2021

Unesco-kouluverkoston vuoteen 2021 ulottuvalla strategiakaudella keskitytään maailmankansalaisuuden (Global Citizenship Education, GCE) ja kestävän kehityksen (Education for Sustainable Development, ESD) kysymyksiin. Kouluverkoston strategia pohjautuu Unescon strategiaan (2014–2021). Erityisesti se tukee strategian toista tavoitetta, jonka mukaan Unesco pyrkii voimaannuttamaan oppijoita luoviksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi.

Maailmankansalaisuuskasvatuksella pyritään rohkaisemaan oppilaita tiedostaviksi ja vastuulliksi toimijoiksi paikallisesti ja globaalisti. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa ja toimivat aktiivisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kestävän kehityksen opetuksella annetaan jokaiselle mahdollisuus saavuttaa tarvittavat tiedot, taidot, asenteet ja arvot kestävän elämäntavan vaalimiseksi. Koulutuksella on ratkaiseva rooli ihmisten ajatusten ja toiminnan ohjaajana, joten sillä voidaan vaikuttaa tehokkaasti maailman kestokyvyn turvaamiseen.

Strategiakauden tavoitteet ovat:

  • Globaalikasvatus ja kestävä kehitys integroidaan koulujen opetussuunnitelmiin.
  • Globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksessa kokeillaan uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä.
  • Kokemusten, hyvien käytäntöjen ja ideoiden jakamista kehitetään ja vahvistetaan Unesco-koulujen kesken.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ASPNet korostaa verkostoitumista oman koulun sisällä ja sen lähiympäristössä sekä ASPNet-koulujen välillä tietotekniikkaa käyttämällä. ASPNet rohkaisee luomaan koko kouluyhteisölle yhteisen oppimisympäristön, joka tukee oppivan yhteisön rakentumista (whole school approach) ja hyödyntämään alueelta löytyvää asiantuntijuutta ja kontakteja.

Kouluja rohkaistaan soveltamaan interaktiivisia ja osallistavia opetusmenetelmiä. Avautumalla ulkomaailmaan ja innovatiivisilla lähestymistavoilla Unesco-koulujen ajamat arvot leviävät myös koulujen ulkopuolelle. UNESCO ASPNet verkoston oppimismenetelmät ja -tavoitteet vastaavat Suomen uusia varhaiskasvatussuunnitelmien sekä esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien tavoitteita.

UNESCO ASPnet - Guide for members

UNESCO ASPnet - Guide for National Coordinators

UNESCO ASPnet schools Facebook Group: https://www.facebook.com/aspnet.aspnet
No comments:

Post a Comment